PAOLO FRESU QUINTET, ESCE “KOSMOPOLITES”, PRIMO ALBUM DELLA SERIE DI INCISIONI PER LA BLUE NOTE

2005-02-03 09:23:05
Giovedì 09:23:38
Febbraio 03 2005

PAOLO FRESU QUINTET, ESCE “KOSMOPOLITES”, PRIMO ALBUM DELLA SERIE DI INCISIONI PER LA BLUE NOTE

View 165.7K

word 547 read time 2 minutes, 44 Seconds

Il 2005 si preannuncia come un anno importante per il quintetto di PAOLO FRESU: per festeggiare il XX anno di attività il quintetto inizia una serie di incisioni per l’etichetta jazz per antonomasia, la Blue Note (distribuzione Emi Music).

Ogni album, che uscirà a cadenza regolare nei prossimi tre anni, conterrà le composizioni originali di un membro del quintetto. “KOSMOPOLITES”, disponibile nei negozi di dischi da venerdì prossimo, è il primo album della serie e presenta brani composti dal pianista, nonchè cofondatore del
quintetto, Roberto Cipelli.

Il Quintetto di PAOLO FRESU (tromba e flicorno), oltre a Roberto Cipelli al pianoforte è composto da TINO TRACANNA, sax tenore e soprano, ATTILIO ZANCHI, contrabbasso ed ETTORE FIORAVANTI, batteria. Nasce nel 1984 per volontà , appunto, di Paolo Fresu e Roberto Cipelli.

Dopo varie forme diviene il gruppo odierno nel 1985 con la registrazione di 'Ostinato' per la Splasc(h) Records, e si consacra come uno dei gruppi di punta del jazz italiano con il disco 'Inner Voices' assieme al sassofonista americano Dave Liebman (1986). Da allora svolge una intensa attività concertistica e discografica oltre che didattica. Infatti il gruppo si propone spesso come 'Gruppo docentè che dà forma a Seminari interattivi sugli stili e le strutture del jazz viste dall’interno dell’esperienza di gruppo (Seminari di Nuoro, Victoria School of Arts di Melbourne, Matera). Diversi progetti inoltre lo hanno visto partecipe ad esperienze multimediali tra il jazz e le altre arti (teatro, cinema, poesia e danza).

Nel 1990 il gruppo vince il premio “Top jazz” della rivista specializzata 'Musica jazz' come miglior gruppo del jazz italiano e come miglior disco (“Premio Arrigo Polillo” disco 'Live in Montpellier'), e ogni anno è ai primi posti con le proprie produzioni discografiche. Da segnalare una menzione della rivista americana 'Cadencè che, nel 1985 indicò 'Ostinato' come uno dei più interessanti dischi dell’anno.

Il progetto 'Concerto Piccolo - Suite in 7 appuntamenti per Grande Orchestra e piccolo gruppo' (oggi CD dal nome ’6 X 30’ edito dall’ONIX) è il lavoro che consacra i dieci anni di vita del Quintetto attraverso le composizioni del gruppo rivisitate ed arrangiate dal M° Bruno Tommaso per Orchestra d'archi e Big Band (Orchestra 'Utopia' di Zetema-Matera), presentato a Matera, Roccella Jonica e Berchidda in contemporanea con l’uscita dell’ottavo CD edito dalla Splasc(h) Records, dal titolo 'Ensalada Mistica'.

Spesso il gruppo prende forma di Sestetto (dal 1991 in occasione del disco 'Ossi di Seppia') con la presenza del polistrumentista GianLuigi Trovesi che prende naturalmente parte anche al CD 'Ensalada Mistica' o dal 1996 con il sassofonista belga Erwin Vann, una delle nuove punte di diamante del jazz europeo con il quale è stato inciso l’ultimo CD ’Wanderlust’ per la major BMG/RCA francese.

Il gruppo ha tenuto concerti nelle più importanti città e Festival sia italiani che stranieri (Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio, Canada, Australia...) registrando spesso per Radio e Televisioni internazionali.

Il disco ’Night on the City’ inciso per la francese OWL vince il premio ’Choc’ per l’anno 1995 della rivista francese specializzata ’Jazzman’ e fa guadagnare a Paolo Fresu i premi dell’Academie du Jazz’ di Il libro ’49 Composizioni’ raccoglie inoltre tutto il repertorio del gruppo dal 1984 fino ad oggi registrato per l’etichetta discografica Splasc(h) Record.

www.paolofresuquintet.com

Source by Rockitalia

Similar Articles / PAOLO FR...BLUE NOTE